Tahliye Taahhütnamesi

Kiracı, Ev sahibi, Kiracı tahliye, Tahliye taahhütnamesi, Kiracıyı çıkarma, Kira zammı, Tahliye şartları, Kira sözleşmesi, Kira kontratı, Kira artışı, Yasal sınır, Kira avukatı, Kira bedeli, Kira fiyatları, Kira

BORÇLAR HUKUKUKIRA HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

12/27/202326 min oku

Tahliye Taahhütnamesi
Tahliye Taahhütnamesi

Ev veya işyeri gibi taşınmaz mal varlıklarının kiralanması sürecinde, kiracının mülkiyeti devraldığı mekânı belirli bir süre boyunca kullanma taahhüdü, her iki taraf için de önemli bir kontrat unsuru oluşturur. Bu taahhüt, genellikle tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılır. Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirlenen süre sonunda mekânı aynı durumda ve zamanında boşaltma yükümlülüğünü içerirken, aynı zamanda ev sahibine de mülkünü düzenli ve sorunsuz bir şekilde geri alma güvencesi sağlar. Bu yazıda, tahliye taahhütnamesinin işleyişi, önemi ve içerdiği unsurlar ele alınacak, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkinin bu belge üzerinden nasıl şekillendiği detaylı bir şekilde incelenecektir.

Kiracı ve Ev Sahibi Olanlar İçin Bilgiler adlı yazımızı da okumak için tıklayınız.

Kiracı Tahliye Davası adlı yazımızı da okumak için tıklayınız.

Giriş

Önemli Bilgi: 1 Temmuz 2024'e kadar geçerli olan düzenleme, konut kiralamalarındaki kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlamaktadır. Bu bağlamda, kira sözleşmelerindeki artışlar belirlenen yüzdeye kadar gerçekleşebilir ve söz konusu düzenleme, belirtilen tarihte etkisini kaybedecektir.

Tahliye taahhütnamesi

Hukuk sistemimizde, kiralayanın, kiralananın boşaltılabilmesi hakkını kullanabilmesi için tanınan yollardan biri tahliye taahhütnamesidir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirlenmiş bir tarihte kiralananı boşaltma sözü verdiği yazılı bir irade açıklamasını içerir.

Bu taahhüt, kira sözleşmesinden ayrı bir varlık oluşturur, ancak kira sözleşmesine bağlı bir öğedir. Özellikle konut ve çatılı işyeri kiraları için kullanılan tahliye taahhütnamesi, taraflar arasında kararlaştırılan şartlar çerçevesinde kiracının belirli bir tarihte mülkiyeti terk edeceğini taahhüt ettiği bir belgedir.

Tahliye taahhütnamesinin amacı, kiracının taahhüt ettiği tarihte mülkiyeti boşaltma yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlamak ve bu durumda kiralayanın kira sözleşmesinden kaynaklanan haklarını kullanabilmesini temin etmektir. Kiralayan, tahliye taahhütnamesine dayanarak kiracının taahhüt ettiği tarihte mülkiyeti boşaltmaması durumunda yasal haklarını kullanabilir.

Tahliye Taahhütnamesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinin birinci fıkrasında “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Tahliye taahhütnamesi, kira ilişkilerinde taraflar arasında şeffaf bir anlaşma sağlamak, mülkiyetin planlı bir şekilde boşaltılmasını düzenlemek ve olası anlaşmazlıkları önlemek için önemli bir araçtır. Bu belge, kiracı ve kiralayan arasında güvenilir bir işbirliği ve karşılıklı anlayışın oluşturulmasına katkı sağlar.

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Tahliye taahhütnamesi, genellikle kira sözleşmelerinde yer alan ve kiracının belirli bir süre sonunda kiralanmış olan taşınmazı belli şartlarda boşaltmayı taahhüt ettiği bir belgedir. Bu taahhütname, kiracı ile ev sahibi arasında yapılan anlaşmanın bir parçası olarak kiracının mülkiyeti devraldığı mekânı belirli bir süre boyunca düzenli olarak kullanma hakkına sahip olduğu durumlarda sıkça karşımıza çıkar. Kira tahliye taahhütnamesi işbu durumlarda düzenlenebilir.

Tahliye taahhütnamesinin temel amacı, kiracının belirlenen kira süresi sonunda mekânı aynı durumda ve belirlenen tarihte boşaltmayı kabul etmesidir. Bu taahhüt, kiracının sözleşmeye sadık kalmasını ve mülkü düzenli bir şekilde geri teslim etmesini sağlamak adına kullanılır. Ev sahibi, taşınmazın belirli bir tarihte boşaltılacağına dair güvenceye sahip olurken, kiracı da belirli bir süre boyunca mülkü kullanma hakkını elde eder.

Tahliye taahhütnamesi genellikle kira sözleşmesinin bir ekidir ve kira ilişkisinin şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur. İlgili tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyerek her iki tarafın da karşılaşabileceği olası sorunların çözümüne yönelik bir çerçeve oluşturur. Kiracı tahliye taahhütnamesi imzalamak zorunda tutulamaz.

Tahliye taahhütnamesi örneği 

Tahliye taahhütnamesi örneğini Word formatında indirmek için tıklayınız.

Tahliye taahhütnamesi örneğini Pdf. formatında indirmek için tıklayınız.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI : .........................................................

TCKİMLİKNO : .........................................................

VEKİL(VARSA) : .........................................................

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI : .........................................................

TCKİMLİKNO : .........................................................

VEKİL(VARSA) : .........................................................

ADRES : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TAHLİYE TARİHİ :........../........./.............

Şu anda kullanmakta olduğum ve yukarıda belirtilen adreste bulunan mülkü, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmadan, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'un 7. maddesi A bendi uyarınca belirtilen tarihte tahliye edeceğimi beyan ederim. Mülkü, boş ve sağlam bir durumda olacak şekilde sahibine iade edeceğim. Ayrıca, mal sahibinin icrai takibe başvurması halinde ortaya çıkabilecek tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden kaynaklanan zararları, hiçbir ihtar, ihbar veya hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşin olarak ödemeyi kabul ediyorum.

TAAHHÜT TARİHİ :......../......../.............

TAAHHÜT EDEN : ........................................................

İMZASI :

Tahliye taahhütnamesi nasıl doldurulur?

Tahliye taahhütnamesi doldurulurken dikkat edilmesi gereken bazı önemli unsurlar bulunmaktadır. İşte tahliye taahhütnamesi nasıl doldurulur, adım adım açıklamalar:

1. Başlık:

Tahliye taahhütnamesinin başına "TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ" şeklinde net bir başlık ekleyin.

2. Tarafların Bilgileri:

- Kiracı ve kiralayanın tam isimleri ve adresleri belirtilmelidir.

- Tahliye taahhütnamesinde, kimin kiracı, kimin kiralayan olduğu açıkça belirtilmelidir.

3. Kiralanmış Mülk Bilgileri:

- Taahhüt, hangi mülkiyetin boşaltılacağını belirtmelidir. Mülkün tam adresi, daire numarası ve varsa diğer özel bilgiler bu kısımda yer almalıdır.

4. Tahliye Tarihi:

- Kiracının taahhüt ettiği tarihi belirtmelidir. Bu tarih, kiralayanın mülkiyetin boşaltılmasını bekleme süresini belirler.

5. Taahhüt ve İmzalar:

- Kiracı, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte mülkiyeti boşaltma taahhüdünde bulunur.

- Tahliye taahhütnamesi, tarafların imzalarını içermelidir.

- İmzalanan belgede, tarafların temsil yetkileri hakkında bir şüphe varsa, vekaletname eklemek önemlidir.

6. Noter Onayı (Opsiyonel):

- Taraflar, tahliye taahhütnamesini noter onayına sunduklarında, belgenin hukuki geçerliliği artar.

7. Ek Şartlar (Opsiyonel):

- Taraflar, özel şartları veya ek hükümleri belirtmek isterlerse bu kısımda yer verebilirler.

Bu adımları takip ederek, tahliye taahhütnamesini doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurabilirsiniz. Ancak, hukuki belgelerdeki detaylar ve yasal gereklilikler bölgesel olarak değişebileceğinden, belgeyi hazırlamadan önce bir hukuk profesyonelinden veya noterden yardım almak her zaman önerilir. 

Avukat için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesi örneğini Word formatında indirmek için tıklayınız.

Tahliye taahhütnamesi örneğini Pdf. formatında indirmek için tıklayınız.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı nasıl çıkarılır?

Türk Borçlar Kanunu'nun 352. maddesi, geçerli bir tahliye taahhütnamesine sahip olan kiraya verenin, taahhüt ettiği tarihte kiralananı boşaltmayan kiracıya karşı iki seçenek sunmaktadır. Bu seçenekler, kiraya verenin haklarını korumak adına izlenebilecek yolları belirlemektedir.

1. Tahliye Davası Açma:

- Kiraya veren, tahliye taahhütnamesinde belirtilen kiralananın boşaltılma taahhüt tarihinden itibaren 1 ay içinde mahkemeye başvurarak tahliye davası açabilir.

- Bu dava, kiracının taahhüt ettiği tarihten itibaren 1 aylık süre içinde başlatılmalıdır. Aksi halde, kiraya veren tahliye taahhütnamesinin getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır.

2. İcra Dairesine Başvuru:

- Kiraya veren, tahliye taahhütnamesinde belirtilen kiralananın boşaltılma tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde icra dairesine başvurarak icra yoluna gidebilir.

- İcra yoluna başvurulması da taahhütnamede belirtilen boşaltma tarihinden itibaren 1 aylık bir süreye tabidir.

Bu iki seçenek, kiraya verene kiralananın tahliyesini sağlama imkanı sunarken, hukuki süreçleri de düzenlemektedir. Kiraya verenin, bu yolları takip etmesi, tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini sürdürmesi ve hukuki haklarını koruması açısından önemlidir. Hukuki süreçlerdeki detaylar ve yöntemler, bölgesel farklılıklara göre değişebileceğinden, profesyonel hukuki danışmanlık almak her zaman önerilir. 

Hukuki danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları nelerdir?

Önemle belirtilmelidir ki, tahliye taahhütnamesi hukuki geçerlilik kazanabilmesi için belirli şartlara uygun olarak hazırlanmalıdır. İşte tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için dikkate alınması gereken bazı önemli unsurlar:

 • Geçerli Bir İrade Açıklaması:

  Tahliye taahhütnamesi, geçerli bir irade açıklamasını içermelidir. Yanılma, korkutma, aldatma gibi durumların varlığında tahliye taahhüdü geçerli olmaz. Bu durumların varlığı halinde, tahliye taahhütnamesinin iptali için 1 yıl içinde dava açılmalıdır; aksi takdirde geçerliliğini korur.

 • Yazılı Şekilde Yapılmalıdır:

  Kanun, tahliye taahhütnamesinin yazılı olarak düzenlenmesini öngörmektedir. Resmi bir şekle gerek olmamakla birlikte, taahhütnamenin yazılı bir belge olması önemlidir. Noterde düzenlenmesi zorunlu değildir, ancak yazılı olma şartına riayet edilmelidir.

 • Tarafların Yetkili Temsilcileri:

  Tahliye taahhütnamesi, kiralayan veya yetki verilmiş temsilcisi tarafından bizzat yapılmalıdır. Diğer evde yaşayan kişiler veya kira sözleşmesinde bulunan diğer kiracılar taahhütnameye taraf olmazlar. Ancak birden fazla kiracı varsa, tüm kiracıların taahhütnamede yer alması gereklidir.

 • Taahhüt Tarihine Ait Belirlilik:

  Taahhütnamede, kiracının belirli bir tarihte veya süre içinde kiralananı boşaltma taahhüdü bulunmalıdır. Bu tarih veya süre, açık, net ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir. Belirsiz veya gerçekleşmesi belirsiz olaylara atıfta bulunan tarihler geçerliliği ortadan kaldırır.

 • Tarih ve Kiralananın Tesliminden Sonra Düzenlenmeli:

  Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin tarihinden sonra veya kiralananın tesliminden itibaren belirli bir süre içinde düzenlenmelidir. Aksi takdirde geçerlilik kazanmaz.

Bu unsurlar, bir tahliye taahhütnamesinin hukuki geçerliliğini sağlamak için önemlidir. Hukuki belirsizlikleri önlemek ve adil bir anlaşma sağlamak için titizlikle hazırlanmalıdır.

Boş tahliye taahhütnamesi imzaladım geçerli mi?

Eğer bir tahliye taahhütnamesi imzaladıysanız, belge genellikle belirtilen tarihte kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiğinizi ifade eder. Ancak taahhütname geçerli olup olmadığını anlamak için bazı önemli unsurları göz önünde bulundurmalısınız:

1. Geçerli Bir İrade Açıklaması:

- Taahhütname içerisinde, kiralananı belirtilen tarihte boşaltma niyetinizi açık bir şekilde ifade etmiş olmalısınız. Bu, belgede yazılı olan şartları ve taahhütleri anladığınızı ve kabul ettiğinizi gösterir.

2. Yazılı Şekilde Yapılması:

- Türk Borçlar Kanunu'na göre, tahliye taahhütnamesi yazılı olarak yapılmalıdır. Noter onayına gerek olmayabilir, ancak yazılı bir belge olması önemlidir.

3. Kişisel İmza ve Temsilci Durumu:

- Tahliye taahhütnamesini yapan kişinin kişisel imzası bulunmalıdır. Ayrıca, belgeyi bir temsilci yapıyorsa, bu temsilciye ait yetki belgeleri de gerekebilir.

4. Tarih Belirleme:

- Taahhütname, kiralananın belirli bir tarihte boşaltılacağını açıkça belirtmelidir. Tarih belirsiz veya gerçekleşmesi belirsiz olaylara dayanıyorsa geçerliliği sorgulanabilir.

5. Kira Sözleşmesinden ve Teslimden Sonra:

- Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesi yapıldıktan veya kiralanan teslim edildikten sonra verilmelidir.

Ancak, bu değerlendirme sadece genel bilgiler içermekte olup, özel bir hukuki durumu değerlendirebilmek için bir avukat veya hukuk danışmanına başvurmanız önemlidir. Hukuki konularda profesyonel yardım almak, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın en iyi yoludur. Pratikte ev sahipleri bu şekilde tahliye taahhüdü aldığı görülmektedir. 

Hukuki danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesi icra takibi nasıl yapılır?

Tahliye taahhütnamesine dayalı bir icra takibi yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Ancak, bu süreç karmaşık olabilir ve hukuki ayrıntıları içerir, bu nedenle bir avukattan profesyonel destek almanız önemlidir:

1. Tahliye Taahhütnamesini Gözden Geçirin:

- İlk olarak, imzaladığınız tahliye taahhütnamesini dikkatlice inceleyin. Belirtilen tarih ve koşullara uyduğunuzdan emin olun.

2. Avukatınızdan Hukuki Danışmanlık Alın:

- Tahliye taahhütnamesine dayalı icra takibi başlatmadan önce bir avukatla iletişime geçin. Avukat, belgenin hukuki geçerliliğini değerlendirebilir ve takip sürecine rehberlik edebilir.

3. İcra Dairesine Başvurun:

- Avukatınızın rehberliğinde, tahliye taahhütnamesine dayalı icra takibi için ilgili icra dairelerine başvurun. Başvuru sırasında gerekli belgeleri sunmalısınız.

4. İcraya Başlama Dilekçesi:

- İcra takibi başvurusu için bir icra müdürlüğüne başvuruda bulunmanız gerekecektir. İcra müdürlüğüne verilecek başvuruda tahliye taahhütnamesine dayanarak kiralananın boşaltılması talebinde bulunabilirsiniz.

5. İcra Takibi Süreci:

- Başvurunuzdan sonra icra takibi süreci başlar. İcra takibi sırasında borçluya, belirli bir süre içinde borcu ödemesi için tebligat yapılır. Borçlu ödeme yapmazsa, icra müdürlüğü mallarını haciz etme veya başka yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir.

6. Avukatın Rehberliğinde İzleme:

- Avukatınız, icra takibi sürecinde sizinle birlikte çalışarak süreci izleyecek ve gerekli hukuki adımları atmanıza yardımcı olacaktır.

7. Mahkeme Kararı ve İcra İşlemleri:

- Tahliye taahhütnamesine dayalı icra takibi sonunda mahkeme kararı alınabilir. Mahkeme kararıyla birlikte icra müdürlüğü, kiralananın boşaltılması için gerekli icra işlemlerini başlatabilir.

Bu süreç içerisinde, her aşamada bir avukatın rehberliği ve hukuki danışmanlığı, doğru adımları atmanızı sağlayacaktır. Hukuki süreçler karmaşık olabilir ve doğru prosedürleri takip etmek önemlidir. 

Hukuki danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracı tahliye için görevli ve yetkili mahkeme

Türk Borçlar Kanunu'nun 352. maddesi, tahliye davasında görevli mahkemeyi Sulh Hukuk Mahkemesi olarak belirtmektedir. Aynı kanunun ilgili maddesine göre yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Bu durum, tahliye davasının yerel mahkemelerde görülmesini öngörmektedir.

İcra takibi sırasında ise taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesi yetkilidir. İcra takibine yapılan bir itiraz durumunda ise tahliye davası ve itirazın kaldırılması için yetkili ve görevli mahkeme, icra dairesinin bağlı olduğu İcra Mahkemesi olacaktır.

Bu düzenlemeler, tahliye davası sürecinde ve icra takibi sırasında doğru mahkemeye başvurulmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Hukuki işlemlerde doğru mahkemeye başvurmak, sürecin etkili ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye nasıl olur?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltma taahhüdünde bulunduğu bir yazılı beyanı içerir. Tahliye taahhütnamesi ile tahliye işlemi şu şekilde gerçekleşir:

1. Tahliye Taahhütnamesinin Hazırlanması:

Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen bir tarih itibariyle kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiği bir belge olan tahliye taahhütnamesini hazırlar. Bu belge yazılı olarak düzenlenir ve tarafların kimlik bilgilerini içerir.

2. Tahliye Taahhütnamesinin İmzalanması:

Kiracı, tahliye taahhütnamesini imzalar ve bu taahhüdü kira sözleşmesinin tarafı olan kiraya verene iletip teslim eder. Taraflar arasında imzalanan bu belge, kiracının belirtilen tarihte kiralananı boşaltma taahhüdünü içerir.

3. Tahliye Tarihine Uyulması:

Tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarih geldiğinde kiracı, kiralananı boşaltır. Bu süreçte tahliye taahhütnamesinde belirtilen şartlara uyulmalıdır.

4. İcra Takibi ve Hukuki Süreç:

Eğer kiracı, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihe rağmen kiralananı boşaltmazsa, kiraya veren hukuki yollarla tahliye sağlamak adına icra takibi başlatabilir veya tahliye davası açabilir. Bu durumda hukuki süreç başlar ve mahkeme kararı ile tahliye sağlanabilir.

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kira sözleşmesinde öngörülen şartlara uyarak belirtilen tarihte kiralananı boşaltma yükümlülüğünü üstlendiği bir belgedir. Ancak tahliye taahhütnamesi geçerli bir irade beyanını içermeli, yazılı olarak düzenlenmeli ve taraflarca imzalanmalıdır. Tahliye taahhütnamesine uyulmaması durumunda hukuki süreç devreye girebilir.

Avukatlık ve Hukuki danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesi varsa kiracı çıkar mı?

Evet, tahliye taahhütnamesi varsa ve içeriğine uygun bir şekilde hazırlanmışsa, kiracı belirtilen tarihte kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiği için çıkma yükümlülüğüne sahiptir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının kira sözleşmesi şartlarına uygun bir şekilde belirtilen tarih itibariyle kiralananı boşaltmayı kabul ettiği yazılı bir beyandır.

Tahliye taahhütnamesi genellikle kira sözleşmesinde belirlenen süre sonunda kiralananın boşaltılacağı tarih ve şartları içerir. Kiracı, bu taahhütnameye uyarak söz konusu tarihte kiralananı boşaltmalıdır. Ancak, kiracı belirtilen tarihe rağmen kiralananı boşaltmazsa, kiraya veren hukuki yollarla tahliye sağlamak amacıyla icra takibi başlatabilir veya tahliye davası açabilir.

Sonuç olarak, tahliye taahhütnamesi varsa ve bu taahhütnameye uyulursa, kiracı belirtilen tarihte kiralananı boşaltmakla yükümlüdür. Aksi durumda hukuki süreç devreye girebilir. 

Hukuki danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye taahhüdüne rağmen evi boşaltmazsa ne olur?

Tahliye taahhütnamesine rağmen kiracı, belirtilen tarihte kiralananı boşaltmazsa çeşitli hukuki sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durumda kiracının evi boşaltmaması, aşağıdaki olası sonuçları doğurabilir:

1. Hukuki İşlemler: Kiraya veren, tahliye taahhütnamesine uyulmaması durumunda hukuki işlemlere başvurabilir. Bu işlemler arasında icra takibi veya tahliye davası açma gibi seçenekler bulunabilir.

2. İcra Takibi: Kiraya veren, mahkeme kararı olmaksızın kiralananın tahliyesini sağlamak için icra takibi başlatabilir. Bu takip, icra dairesi aracılığıyla kiracının mal varlığına haciz koyulması ve bu yolla tahliyenin sağlanması amacını taşır.

3. Tahliye Davası: Kiraya veren, mahkeme kararıyla desteklenmiş bir tahliye talebinde bulunabilir. Bu durumda kiracı, mahkeme süreci sonucunda kiralananı boşaltmak zorunda kalabilir.

4. Tazminat Talebi: Tahliye taahhütnamesine uymamak, kiracının kiralananın kullanımına devam etmesi durumunda, kiraya verene maddi ve manevi zararlar doğurabilir. Kiraya veren, bu zararlar için tazminat talebinde bulunabilir.

Sonuç olarak, tahliye taahhütnamesine uymayan kiracıyla ilgili çeşitli hukuki yollar bulunmaktadır. Kiracı, tahliye taahhütnamesine uygun bir şekilde belirtilen tarihte kiralananı boşaltmalıdır, aksi takdirde hukuki sorumluluklarla karşılaşabilir.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi ne kadar sürer?

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye süreci, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilen bir hukuki işlemdir. Genel olarak, tahliye taahhütnamesine uyulması ve kiralananın belirtilen tarihte boşaltılması gerekmektedir. Ancak süreçte etkileyen faktörler şunlardır:

1. Kiracının İtirazı: Kiracı, tahliye taahhütnamesini imzalamış olsa bile, belirtilen tarihte kiralananı boşaltmamak için itirazda bulunabilir. Bu durumda, dosyanın incelenmesi ve itirazın çözümlenmesi için ek süre gerekebilir.

2. Hukuki İşlemler: Tahliye taahhütnamesine uymayan kiracıya karşı başlatılan hukuki işlemler süreci uzatabilir. Kiraya verenin, icra takibi veya tahliye davası gibi yollarla mahkeme kararı alması ve uygulama süreci değişiklik gösterebilir.

3. Mahkeme Kararının İcra Edilmesi: Tahliye davasında mahkeme kararı alındıktan sonra, bu kararın icra edilmesi bir süre alabilir. İcra süreci, mahkemenin yoğunluğuna, icra dairelerinin durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bu nedenle tahliye taahhütnamesi ile tahliye süreci genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında değişebilir, ancak belirtilen süreler olayın karmaşıklığına ve mahkeme süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

Avukatlık ve Hukuki danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Boş tarihli tahliye taahhüdü geçerli mi?

Hukuki olarak, bir tahliye taahhütnamesinde belirtilen boş bir tarih, genellikle geçerli sayılmaz. Tahliye taahhütnamesinin belirli bir tarih içermesi önemlidir çünkü bu, kiracının belirli bir zamanda kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiği anlamına gelir. Belirli bir tarih olmaksızın bırakılan tahliye taahhütnamesi, kiracının taahhüdünü ne zaman yerine getirmesi gerektiğini belirtmediği için hukuki olarak eksik kabul edilebilir.

Bu nedenle, tahliye taahhütnamesi hazırlanırken belirli bir tarih belirlemek önemlidir. Tarih belirlenirken, kira sözleşmesinde belirtilen süreçlere uygun olmalıdır. Ayrıca, belirlenen tarih makul ve uygulanabilir olmalıdır. Geçerli bir tahliye taahhütnamesi, tarihin yanı sıra diğer gerekli unsurları da içermelidir, bu da iradeyi açık bir şekilde ifade etmek, yazılı olarak düzenlenmek ve gerektiğinde taraflarca imzalanmak anlamına gelir. Ancak uygulamada ev sahipleri tarihsiz olarak tahliye taahhüdünü alıp sonrasında kendileri doldurabilmektedir. Yargıtay da bu konuda boş verilip sadece tarih kısmı sonradan doldurulan tahliye taahhüdünü geçerli saymaktadır.

Kiracı tahliye taahhütnamesine itiraz ederse ne olur?

Kiracının tahliye taahhütnamesine itiraz etmesi durumunda, işler karmaşık hale gelebilir ve süreç uzayabilir. Kiracının itirazı, genellikle aşağıdaki durumlardan biriyle ilgili olabilir:

1. İradeyi Sakatlayan Unsurlar: Kiracı, tahliye taahhütnamesini imzalarken yanıltıldığını, tehdit edildiğini veya aldatıldığını iddia edebilir. Bu gibi durumlar, tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini etkileyebilir.

2. Tahliye Taahhütnamesinin Geçersizliği: Tahliye taahhütnamesinin hukuki olarak geçersiz olduğunu iddia etmek de bir itiraz nedeni olabilir. Geçerli bir tahliye taahhütnamesi, belli bir tarihi, doğru iradeyi ve diğer gerekli unsurları içermelidir.

3. Haksız Tahliye İddiası: Kiracı, kira sözleşmesine ve kanunlara aykırı bir şekilde tahliye edildiğini iddia edebilir.

Kiracının itiraz etmesi durumunda, genellikle mahkeme süreci başlar. Mahkeme, tarafların iddialarını değerlendirir ve tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini, kiracının haklı bir itiraz olup olmadığını değerlendirir.

Her durum farklı olduğu için, kiracının itirazını değerlendirmek ve uygun adımları belirlemek için bir hukuk profesyoneline danışmak önemlidir. 

Avukatlık ve Hukuki danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Ev sahibi tahliye taahhütnamesi ile kiracı nasıl çıkarılır?

Ev sahibi, kiracıyı tahliye etmek için tahliye taahhütnamesini kullanabilir. Ancak, bu süreç belirli adımları içerir ve yasal gerekliliklere uygun olmalıdır. İşte ev sahibinin tahliye taahhütnamesi ile kiracıyı çıkarma süreci:

1. Tahliye Taahhütnamesi Hazırlama: Ev sahibi, kiracıyı tahliye etmek için bir tahliye taahhütnamesi hazırlar. Bu taahhütname, kiracının belli bir tarihte kiralananı boşaltmayı kabul ettiğini belirtir.

2. Tahliye Tarihinin Belirlenmesi: Tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarih, kiracının kiralananı boşaltması gereken tarihi gösterir. Bu tarih, genellikle belirli bir süre sonrasında olabilir.

3. Kiracıya Bildirim: Ev sahibi, hazırlanan tahliye taahhütnamesini kiracıya iletir. Tahliye tarihine kadar belirli bir süre verilebilir.

4. Kiracının İmzalaması: Kiracı, tahliye taahhütnamesini imzalar ve kabul ederse, bu belge yasal bir taahhüt halini alır.

5. İtiraz Durumunda Mahkemeye Başvuru: Kiracı, tahliye taahhütnamesine itiraz ederse veya belirtilen tarihte kiralananı boşaltmazsa, ev sahibi mahkemeye başvurabilir. Mahkeme süreci başlar ve mahkeme, tarafların iddialarını değerlendirir.

6. Mahkeme Kararı ile Tahliye: Mahkeme, tahliye talebini haklı bulursa, tahliye kararı verir. Bu kararın ardından icra takibi başlatılabilir.

Tahliye işlemleri karmaşık olabilir ve hukuki detayları içerebilir. Bu nedenle, ev sahibinin bir hukuk profesyoneliyle danışması ve yasal süreçleri takip etmesi önemlidir. Her durum farklı olabilir, bu yüzden genel bir rehberden ziyade profesyonel bir yardım almak daha etkili olabilir. 

Avukatlık ve Hukuki danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracı tahliye taahhütnamesi hangi durumlarda geçersiz olur?

Kiracı tahliye taahhütnamesi bir dizi şartın yerine getirilmesine bağlı olarak geçerli olabilir. Ancak, bazı durumlarda tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılabilir. İşte tahliye taahhütnamesinin geçersiz olabileceği durumlar:

1. Geçerli Bir İrade Yoksa: Tahliye taahhütnamesi, kiracının gerçek ve açık bir iradesini yansıtmıyorsa geçersiz olabilir. Yanıltma, korkutma veya hile içeren bir taahhütname geçerli sayılmaz.

2. Yazılı Şekilde Yapılmamışsa: Türk Borçlar Kanunu uyarınca, tahliye taahhütnamesi yazılı olarak yapılmalıdır. Sözlü bir taahhütname geçerli değildir.

3. Belirli Bir Tarih Belirtilmemişse: Tahliye taahhütnamesinde kiracının çıkması gereken belirli bir tarih belirtilmemişse veya tarih belirsizse, bu durumda geçersiz olabilir.

4. Tahliye Taahhüdüne Zorlama veya Baskı Var İse: Kiracı, tahliye taahhütnamesini özgür iradesiyle yapmamışsa, zorlama, tehdit veya baskı altında yapılan taahhütnameler geçersiz olabilir.

5. Yasal Haklarından Feragat İçeriyorsa: Tahliye taahhütnamesi, kiracının yasal haklarından feragat etmesini içeriyorsa, bu feragatlar geçersiz olabilir. Yasal haklardan feragat, hukuki olarak korunmuş haklarından vazgeçmek anlamına gelir.

6. Haksız Şart İçeriyorsa: Tahliye taahhütnamesinde yer alan şartlar, hukuka aykırı, haksız veya aşırı ise geçersiz olabilir.

Bu durumlar genel bir rehberdir ve her durum farklılık gösterebilir. Eğer bir kiracı, tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığı konusunda şüpheler yaşıyorsa, bir hukuk profesyoneliyle görüşmeli ve durumu değerlendirmelidir.

Avukat için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracı ne yapmalı?

Tahliye taahhütnamesi imzalayan bir kiracının dikkate alması gereken bazı önemli adımlar şunlar olabilir:

1. Belgeleri İyi Saklayın: Tahliye taahhütnamesini imzaladıktan sonra, bu belgeyi güvenli bir yerde saklayın. Belgenin bir kopyasını çıkartın ve gerektiğinde kullanmak üzere elinizin altında bulundurun.

2. Taahhüt Edilen Tarihi İzleyin: Tahliye taahhütnamesinde belirtilen çıkış tarihini takip edin. Taahhütnamede belirtilen tarihe kadar kiralananı boşaltmaya hazır olun.

3. İtiraz Hakkınızı Bilin: Eğer tahliye taahhütnamesini imzaladıktan sonra itiraz etmek istiyorsanız veya taahhütname ile ilgili bir sorun yaşarsanız, hukuki yardım almayı düşünün. Bir avukat, haklarınızı ve seçeneklerinizi anlamanıza yardımcı olabilir.

4. Hukuki Danışmanlık Alın: Tahliye taahhütnamesi konusunda herhangi bir şüpheniz veya sorunuz varsa, bir hukuk profesyoneliyle görüşün. Hukukçu, taahhütnameyi inceleyebilir, haklarınızı değerlendirebilir ve size uygun adımları önererek sizi bilgilendirebilir.

5. Ev Sahibi ile İletişimde Kalın: Eğer tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarih yaklaştıkça ve herhangi bir sorun yaşarsanız, ev sahibi veya mülkiyet yöneticisiyle iletişimde kalmak önemlidir. Belirli durumları önceden bildirmek, her iki taraf için de daha iyi bir çözüm bulmaya yardımcı olabilir.

6. Anlaşmazlık Durumunda Hukuki Yardım Alın: Tahliye taahhütnamesi konusunda anlaşmazlık yaşanırsa ve bir çözüme ulaşmak mümkün değilse, bir hukuk profesyoneliyle iletişime geçmek ve durumu değerlendirmek önemlidir. Hukuki yardım, haklarınızı savunmanıza ve adil bir çözüme ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Avukatlık ve Hukuki danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı ne zaman çıkar?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının çıkış süreci, taahhütnamede belirtilen tarihe göre şekillenir. Taahhütname, kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiği bir yazılı beyanı içerir. Kiracı, bu tarihe kadar kiralananı boşaltmalıdır.

Önemli unsurlar şunlardır:

1. Belirlenen Tarih: Tahliye taahhütnamesinde net bir çıkış tarihi belirtilir. Kiracı, bu tarihe kadar kiralananı boşaltmalıdır.

2. İtiraz Hakkı: Kiracının çıkış tarihine itiraz etme hakkı vardır. Ancak itiraz edilecekse, bu genellikle taahhütnamede belirtilen tarihe kadar yapılmalıdır.

3. Tahliye Süresi: Taahhütnamede belirtilen çıkış tarihinden sonra kiracının kiralananı boşaltma süresi tanınabilir. Bu süre zarfında ev sahibi, tahliye işlemlerini başlatmak için hukuki adımları atabilir.

4. Hukuki Yardım: Kiracının çıkış tarihine uymaması durumunda hukuki süreç başlayabilir. Ev sahibi, tahliye davası açabilir ve hukuki süreçlerin başlatılması durumunda kiracı hukuki yardım almalıdır.

Tahliye taahhütnamesinin hükümlerine uymayan bir kiracı, hukuki yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu nedenle, taahhütnamede belirtilen tarih ve şartlara dikkat edilmesi önemlidir. Her iki tarafın da hakları ve yükümlülükleri, taahhütnamede belirtilen şartlara bağlı olarak şekillenir.

Tahliye taahhüdünün sonradan doldurulması suç mu?

Tahliye taahhütnamesinin sonradan doldurulması, hukuki olarak sorunlara yol açabilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu tür bir davranış, hukuki açıdan sahtecilik ve dolandırıcılık gibi suçlara yol açabilir. Eğer bir taraf, taahhütnamenin içeriğini değiştirir veya sonradan doldurursa, bu durum hukuki süreçlere neden olabilir.

Taahhütnameler genellikle taraflar arasında anlaşmanın yazılı bir belgesi olarak kullanılır ve bu nedenle içeriği değiştirmek veya sonradan doldurmak, dürüstlük kuralına aykırı bir davranış olabilir. Hukuki süreçlerde böyle bir durumun tespiti halinde, sahtecilik iddialarıyla karşılaşmak mümkündür.

Bu tür durumlarla karşılaşıldığında, tarafların hukuki yardım alması ve durumu bir avukata danışması önemlidir. Hukuki süreçlere başvurmadan önce uzman görüşü almak, sorunların daha fazla büyümesini önleyebilir ve adil bir çözüm sağlayabilir. 

Avukatlık ve Hukuki danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesi varsa ihtara gerek var mı?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltma taahhüdünde bulunduğu bir belgedir. Ancak, bu taahhütnameye rağmen kiracının belirtilen tarihte çıkmaması durumunda, ihtar çekmek ve hukuki süreci başlatmak genellikle tavsiye edilen bir adımdır. Ancak bir zorunluluk veyahut şart değildir. İhtar olmaksızın da tahliye taahhütnamesi icraya konu edilebilir.

İhtar, kiracıya belirli bir süre içinde taahhüt ettiği şekilde davranmaması halinde hukuki sonuçlarla karşılaşabileceğini bildiren yazılı bir bildirimdir. Kiracının tahliye taahhütnamesine uymaması durumunda ihtar çekmek, hukuki süreci başlatma ve mahkemeye başvurma için bir ön adım olarak görülebilir.

Bu nedenle, tahliye taahhütnamesi varsa ve kiracı taahhüt ettiği tarihte çıkmazsa, öncelikle yazılı bir ihtar çekmek ve ardından gerekli hukuki adımları atmak genellikle uygun bir yaklaşımdır. Ancak her durum farklı olabilir, bu nedenle spesifik duruma bağlı olarak bir hukuk profesyoneliyle görüşmek önemlidir. 

Avukatlık ve Hukuki danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesi nasıl durdurulur?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltma taahhüdünde bulunduğu bir belgedir. Ancak bazı durumlarda kiracı bu taahhüdünü iptal etmek veya değiştirmek isteyebilir. Tahliye taahhütnamesini durdurmak için izlenebilecek bazı adımlar şunlar olabilir:

1. Kiraya Verenle İletişime Geçme:

Kiracının öncelikle kiraya verenle iletişime geçmesi önemlidir. Değişen koşullar veya anlayışlar doğrultusunda bir anlaşmaya varmak, taraflar arasında sorun yaşanmasını önleyebilir.

2. Yeni Anlaşma Yapma:

Kiracı, tahliye taahhütnamesini iptal etmek yerine, yeni bir anlaşma yapmayı düşünebilir. Kiraya verenle görüşerek sözleşmenin şartlarını revize etmek veya kiralama süresini uzatmak gibi alternatifler değerlendirilebilir.

3. Hukuki Danışmanlık Alma:

Kiracının hukuki durumu ve taahhütnamesini durdurma seçenekleri hakkında bilgi alması için bir hukuk danışmanına başvurması önemlidir. Profesyonel yardım, kiracının hukuki haklarını ve seçeneklerini anlamasına yardımcı olabilir.

4. Yazılı Bildirim Gönderme:

Tahliye taahhütnamesini durdurmak isteyen kiracı, bu isteğini kiraya verene yazılı olarak bildirebilir. Dilekçede değişen koşullar veya taahhüt tarihindeki değişiklikler açıklanabilir.

5. Anlaşmazlık Çözümü Yollarına Başvurma:

Kiracı ve kiraya veren arasında bir anlaşmazlık olması durumunda arabuluculuk gibi alternatif anlaşmazlık çözüm yollarına başvurulabilir.

Ancak her durum farklıdır ve bu adımların etkili olup olmadığı duruma bağlıdır. Kiracıların hukuki durumlarına ve taahhütnamelerine özgü olarak bir hukuk profesyoneliyle görüşmeleri önemlidir. 

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesi Yargıtay kararları

Tahliye taahhüdünde tarih ile ilgili Yargıtay kararı

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/1175 E. ,2020/2309 K.

“Somut olayda; taraflar arasında 01.02.2005 tarihli ve 01.05.2012 tarihli kira sözleşmeleri bulunduğu, davalı tarafından sözleşmelerdeki imzanın inkar edilmediği, 01/05/2012 başlangıç tarihli sözleşmenin 1. maddesinde sözleşmenin, taraflar arasında 01/02/2005 tarihinde yapılmış olan kira sözleşmesinin kira süresinin uzatılması, yeni dönem kira bedelinin belirlenmesi ve değişen şartlara uyarlanması amacıyla yapıldığının belirtildiği, 5. maddesinde “Kira süresi 01.05.2012 tarihinden başlayarak 3+2 yıl olarak kararlaştırılmış olup bu sürenin sonunda kiracı mecuru boşaltarak kiraya verene kayıtsız şartsız teslim edecektir.” şeklinde taahhüdün yer aldığı, davalının 01/02/2005 tarihli kira sözleşmesine göre bu tarihten itibaren kiralanan taşınmazda bulunduğu, söz konusu taahhüdün kira ilişkisi devam ederken verilen tahliye taahhüdü olduğu ancak taahhüdün belli bir tarihi içermediği görülmüştür.

Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi belli (açık) bir şekilde yer almadığından Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinin aradığı anlamda bir tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez.

O halde, ilk derece mahkemesince belirtilen gerekçe ile davanın reddine ve Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir."

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2008/11 E, 2028/2784 K  11.3.2008 T

"Davalı her ne kadar tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi düzenlenmesi sırasında alındığını ve tanzim tarihinin sonradan doldurulduğunu savunmuş ise de, imzası inkar edilmeyen taahhütnamede “halen icar ve işgali altındaki” davacıya ait dairede oturduğunu ve bu şekilde tahliye taahhüdünü kiralananda otururken verdiğini kabul etmiştir. Öte yandan atılan imza, imza sahibi kiracıyı bağlayacağından tahliye taahhüdünü içeren bu belgedeki tarihlerin sonradan doldurulduğu yolundaki itiraza itibar edilemez.

Taahhütnamedeki tanzim tarihinin boş olarak bırakılıp davacıya verildiğinin kabul edilmesi halinde dahi davalı kiracı bu şekildeki davranışının sonucuna katlanmak zorundadır. Tanzim tarihinin sonradan doldurulmuş olmasının sonuca etkisi bulunamamaktadır. Takip süresinde yapılıp dava açıldığına göre serbest irade ile kiralananda oturulurken verilen tahliye taahhüdünün geçerli olduğunun kabulüyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir."

Tahliye taahhüdüne kiracının itirazı ile ilgili Yargıtay kararı

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/16112 E. ,2018/17854 K.

"Davacı kiralayan tarafından davalı kiracı hakkında tahliye taahhüdüne dayalı olarak başlatılmış olan icra takibi nedeniyle düzenlenen tahliye emrine davalı kiracının yasal süresinde itiraz etmesi üzerine davacı İcra Mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması, takibin devamı ve tahliye isteminde bulunmuştur. ... Mahkemesince, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin .../05/2008 tarihinde başladığı, tahliye taahhüdünün bu tarihten sonraki bir tarihte .../08/2008 tarihinde düzenlendiği, davalının tahliye taahhüdündeki tahliye tarihine ve imzaya herhangi bir itirazının bulunmadığı, borçlunun itirazında haksız olduğu anlaşılmakla davanın kabulü ile davalı tarafından takibe yapılan itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına, takibe itirazın kaldırılmasına karar verilmiş olduğundan tahliye talebi konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, bu karara karşı davalı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, davalının takibe itirazında taşınmazı ilk kiraladığı esnada davacının kendisine bir evrak imzalattığını, kira bedellerini düzenli olarak ödediğini, borcu bulunmadığını beyan ettiği, davalının tahliye taahhütnamesindeki imzaya, taahhütnamenin içeriğine ve tarihe açık bir itirazının bulunmadığı, her ne kadar duruşmadaki beyanında taahhütnamedeki tarihin sonradan doldurulduğunu iddia etmiş ise de, İİK'nin 63. Maddesi hükmüne göre itiraz eden kiracının itirazın kaldırılması duruşmasında alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında itiraz sebebini değiştiremeyeceği ve genişletemeyeceği, bu durumda tahliye taahhütnamesinin usul ve yasaya uygun olduğu, Mahkemece itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı ....02.2016 tarihinde başlatmış olduğu icra takibi ile ....08.2008 tanzim ve 28.01.2016 tahliye tarihli adi yazılı belgeye dayanarak taşınmazın tahliyesini istemiştir. Davalı kiracı süresi içinde yapmış olduğu itirazında, burada yaklaşık ... yıllık kiracı olduğunu, burayı ilk kiraladığı esnada kendisine formalite diye evrak imzalattırıldığını belirterek, tahliye taahhüdündeki tarihe itiraz etmiştir.

İcra takibine dayanak oluşturan tahliye taahhüdü noterlikçe tanzim veya tasdik edilmiş değildir. İİK.nin 275.maddesi ve 04.....1957 tarih, .../... sayılı İBK gereğince alacaklı, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı olarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceğinden uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirir. Somut olayda davalı kiracı tahliye taahhüdünün taşınmazın ilk kiralandığı esnada imzalandığını ileri sürerek tahliye taahhüdündeki tanzim tarihine karşı çıkmış olmakla uyuşmazlığın yargılamayı gerektiği gözetilerek itirazın kaldırılması ve tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulü ve itirazın kaldırılması kararına ilişkin istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi doğru değildir."

Tahliye tahhüdünde tarihin sonradan doldurulduğunun ispatı ile ilgili Yargıtay kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 28.9.2021 tarihli ve E. 2017/6-975 K. 2021/1108

"Kira sözleşmesinin yapılması sırasında tarihleri boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdü alınması durumunda, bu belgenin kiralananın teslimi öncesinde tarihlerinin boş olarak verildiği ve anlaşmaya aykırı olarak sonradan tamamlandığına ilişkin savunmanın kanıtlanması gerekir. Bu şekilde yani düzenleme ve boşaltma tarihlerinin sonradan tamamlanması belgenin geçersizliğini gerekmediği gibi bu tarihlerin anlaşmaya aykırı olarak tamamlandığına ilişkin iddia kiracı tarafından ispatlanmalıdır. …….TMK’nın 6 ve HMK’nın 190. maddesi gereğince ispat yükü, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden önce imzalatıldığını iddia eden davalı kiracı bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.…"

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.