Mirasın Hükmen Reddi

Miras, Miras avukatı, Reddi miras, Mirasın reddi, Mirasın hükmen reddi, Avukat, Tereke, Mirasbırakan, Türk Medeni Kanunu, Mirasçı, Yasal mirasçı, Red süresi, Ankara avukat

MIRAS HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

2/7/20248 min oku

silver pen on white paper
silver pen on white paper

Miras, bir kimsenin ölümüyle mirasçılarına geçen mal varlığına verilen isimdir. Türk hukuk sistemi, miras konusunu düzenleyen kapsamlı bir hükümler bütünü sunar. Ancak, bazı durumlarda mirasın reddi gerekebilir. Mirasın hükmen reddi, mirasçıların ya da miras bırakanın mirası kabul etmek yerine yasal prosedürlere uyarak mirasçılıktan çekilmesini ifade eder. Bu durum, çeşitli nedenlerle tercih edilebilir ve hukuki bir süreci içerir. Mirasın hükmen reddi konusu, Türk hukuk sisteminde önemli bir yere sahiptir ve birçok farklı faktöre bağlı olarak değerlendirilir. Bu yazıda, mirasın hükmen reddi kavramını detaylı bir şekilde ele alacak ve Türk hukuk sistemi açısından bu sürecin nasıl işlediğini inceleyeceğiz.

Avukat için bize ulaşabilirsiniz.

"Mirasın reddi" terimi, bir kişinin yasal olarak miras hakkını reddettiği anlamına gelir. Miras, bir kişinin vefatı sonrasında geride bıraktığı mal varlığı ve haklarını kapsar. Mirasın reddi, mirası kabul etmek istemeyen bir kişinin mahkeme kararıyla veya hükmen mirastan feragat etmesini ifade eder.

Bir kişi mirası reddettiğinde, tamamen mirası reddettiği kabul edilir ve bu kişi mirasçı olarak kabul edilmez. Mirasçılar, belirli bir süre içinde mirası kabul etmek veya reddetmek için bir hakka sahiptirler. Bu süre içinde mirasçılar mirası kabul ederlerse, mirasın avantajlarından yararlanırken, aynı zamanda mirasın borçlarından da sorumlu olurlar.

Ancak, bir mirasçı mirası hükmen reddettiğinde, mirası kabul etmeyi reddederek, mirasın avantajlarından feragat eder. Bu durumda, mirasçı mirasın borçlarından da sorumlu tutulmaz. Mirasın hükmen reddi, mirasçının gelecekteki mali yükümlülüklerden kaçınma veya başka bir nedenle mirastan feragat etme isteği durumunda kullanılabilir.

Miras Avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Giriş

Mirasın Reddi

Sık Sorulan Sorular

1) Mirasın reddi nasıl yapılır?

Mirasın reddi, mirasçının yasal olarak mirası kabul etmek yerine reddetme sürecidir. Bu süreçte, mirasçının noter veya ilgili mahkemeye yazılı bir ret beyanı sunması gerekir. Mirasın reddi yasal prosedürlerle izlenmeli ve belirlenen süre içinde gerçekleştirilmelidir. Bu süreç karmaşık olabilir, bu yüzden bir avukattan destek almak önemlidir. Hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz.

2) Mirasın reddi süresi?

Mirasın reddi süresi, mirasçıların mirası kabul etmek yerine reddetme hakkını kullanabilecekleri belirli bir zaman dilimini ifade eder. Türk Medeni Kanunu'na göre, mirasın reddi süresi üç aydır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde mirası reddetmelidirler.

3) Mirasın reddi dilekçesi nasıl yazılır?

Bu dilekçeyi hazırlarken yasal prosedürlere uygun olması önemlidir ve bu süreçte karşılaşılabilecek hukuki detaylar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, bir avukattan destek almanızı öneririz. Avukat, size yol gösterecek, gerekli belgeleri düzenlemenize yardımcı olacak ve sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Bu, mirasın reddi sürecini etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayacaktır. Hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz.

4) Mirasın reddi nasıl yapılır?

Mirasın reddi, mirasçının yasal olarak mirası kabul etmek yerine reddetme sürecidir. Bu süreci başlatmak için mirasçı, bir noter aracılığıyla veya ilgili mahkemeye yazılı olarak mirası reddetme beyanında bulunur. Beyanda, mirasın tamamen reddedildiği açıkça ifade edilir. Mirasın reddi, mirasçıların belirlenen yasal süre içinde bu beyanı yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, bu sürecin yasal prosedürlere uygun şekilde takip edilmesi önemlidir. Mirasın reddi işlemi karmaşık olabilir, bu nedenle bir avukattan destek alınması önerilir. Avukat desteği için bize ulaşabilirsiniz.

5) Mirasın reddi yetkili mahkeme neresidir?

Mirasın reddi davasında yetkili ve görevli mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesi'dir. Mirasın gerçek reddi durumunda, Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir ve yetkili mahkeme ise mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesidir.

Avukat ve Hukuki Danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Mirasın Hükmen Reddi

Türk Medeni Kanunu'nun 605. maddesi, mirasın ret hakkını düzenlemektedir. Bu madde, mirasçıların mirası reddetme hakkına sahip olduğunu belirtir. Ancak, 2. fıkra, bu ret hakkını daha detaylı bir şekilde ele alarak, hükmen ret durumunu özel olarak düzenler.

Bu bağlamda, 605. maddeye göre, bir mirasçı mirası reddettiğinde, bu ret işlemi hükmen ya da mahkeme kararıyla gerçekleşebilir. Hükmen ret, mirasçının mahkemeye başvurmadan ve mahkeme kararı olmadan miras hakkından feragat etmesi anlamına gelir. Bununla birlikte, hükmen ret süreci bazı belirli koşullara tabidir ve yasal prosedürlerin izlenmesini gerektirir.

TMK Madde 605

“Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.

Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.”

Mirasbırakanın mali durumunun iflasıyla ilgili çeşitli kanıtlarla ortaya konulabilir. Fakat mirasın hükmen reddedilmesi için yasal ret hakkının mevcut olması zorunludur. Bu ret hakkı, Türk Medeni Kanunu'nun 606. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

TMK Madde 606

“Miras, üç ay içinde reddolunabilir.

Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.”

Reddi Miras Süresi

Mirası reddetmeden ölen bir mirasçının ret hakkı, mirası bırakanın mirasının geçtiği tarihten itibaren diğer mirasçılara devredilir. Mirasçılar, mirasın kendilerine geçtiğini öğrendikleri tarihten itibaren ret süresine sahip olurlar. Ancak, mirasçıya mirasın reddi için tanınan süre dolmadıkça, bu süre sona ermez. Eğer ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse, bu kişiler için ret süresi, önceki mirasçıların mirası reddettiğini öğrendikleri tarihten itibaren başlar.

Reddi Miras Süresi İle İlgili Videoyu İzlemek İçin Tıklayınız.

Ayrıca, Medeni Kanun'a göre ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, olağan yönetimi dışında hareket eden veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanı yapmayan mirasçı, mirası reddedemez. Ret süresi sona erdiğinde ise, gerekirse TMK'nın 615. maddesi uyarınca sürenin uzatılması gibi alternatif çözümler bulunmaktadır.

TMK Madde 615

“Önemli sebeplerin varlığı hâlinde sulh hâkimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir.”

Mirasın reddi avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Mirasın Hükmen Reddi Tarafları

Mirasın gerçek anlamda reddedilmesi durumunda dava, çekişmesiz yargı işlemleri kapsamında, yani davalı veya hasım belirtilmeden açılan bir yargı işlemi olarak kabul edilir. Ancak, mirasın hükmen reddedilmesi durumunda farklılık arz etmektedir, davalılar mirasbırakanın, yani terekenin alacaklılarıdır. Bu durumda, dava çekişmeli bir nitelik kazanır ve alacaklılar davalılar olarak belirlenir.

Mirasın Hükmen Reddi Görevli ve Yetkili Mahkeme

Mirasın hükmen reddi davasında görevli mahkeme genellikle Asliye Hukuk Mahkemesi'dir. Ancak, yetkili mahkeme davanın açıldığı tarihte alacaklıların yerleşim yerine bağlıdır. Yani, davanın açıldığı tarihte mirasbırakanın borçlarını talep eden alacaklıların bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir.

Mirasın reddinin iptali davasında da görevli mahkeme genellikle Asliye Hukuk Mahkemesi'dir. Ancak, yetkili mahkeme davalının en son yerleşim yerine bağlıdır. Yani, davanın açıldığı tarihte davalının en son olarak yaşadığı yerdeki mahkeme yetkilidir. Bu durumda, davalının son yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın görülmesi için yetkili mahkeme olarak kabul edilir.

Mirasın Hükmen Reddi Harcı

Yargıtay 8. HD., E. 2013/20569 K. 2014/19169 T. 24.10.2014

“Dava Türk Medeni Kanunu'nun 605/2. maddesine dayanılarak açılan mirasın hükmen reddine ilişkindir. Mirasın hükmen reddi davaları tespit davası niteliğinde olup maktu harç ve maktu vekalet ücretine tabidir. Davalılar dava açılmasına sebep olduklarına göre davacılar lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmedilmesi ve davacılar tarafından yapılan yargılama giderinin davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.”

Borca Batık Olduğunun Tespiti

Yargıtay 14. HD., E. 2016/14860 K. 2020/5039 T. 16.9.2020

“Mirasın hükmen reddine ilişkin olarak açılan davalarda, murisin ölüm tarihi itibariyle terekesinin açıkça borca batık olup olmadığının ve mirasçıların terekeyi kabul anlamına gelen işlemler yapıp yapmadıklarının araştırılması gerekmektedir. Türk Medeni Kanununun 605/2 maddesi hükmü gereğince mirasın hükmen reddine (terekenin borca batık olduğunun tespitine) ilişkin talepler, süreye tabi olmayıp mirasçıların iyiniyetli ya da kötüniyetli olmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Murisin ödemeden aczi ölüm tarihine göre belirlenir. Ölüm tarihi itibariyle, murisin tüm malvarlığı terekenin aktifini, tüm borçları ise terekenin pasifini oluşturur. Terekenin pasifinin aktifinden fazla olması terekenin ödemeden aczini ve dolayısıyla da terekenin borca batık olduğunu gösterir (TMK m. 605/2). Mirasın hükmen reddine ilişkin olarak açılan davalarda, terekenin açıkça borca batık olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. İcra takibi sonunda aciz vesikası düzenlenmesi halinde terekenin borca batık olduğu kabul edilir. Aksi halde terekenin borca batık olup olmadığı, murisin malvarlığı bulunup bulunmadığının usulüne uygun olarak bankalar, trafik tescil müdürlüğü, vergi daireleri, belediyeler ve tapu müdürlüğü v.b. kurum ve kuruluşlardan sorulması, murisin alacak ve borçları zabıta marifetiyle de araştırılarak aktif malvarlığı ile takibe konu borç miktarı gözönünde tutularak aktif ve pasifinin tereddüde neden olmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca TMK'nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Tüzüğün 39/2. fıkrası gereğince mirasın reddi yetkisini içeren özel vekaletname sunulması zorunludur.”

Mirasın Hükmen Reddi Davasında Kayyım Tayini

Yargıtay 14. HD., E. 2018/3133 K. 2019/12 T. 7.1.2019

“Muris ... mirasçısı ... tarafından kendisine asaleten diğer mirasçı ...'e velayeten açmış olduğu mirasın hükmen reddi davasında ... ile ...arasında menfaat çatışması bulunduğundan ...'e kayyım tayin edilerek menfaat çatışmasının giderilmesi suretiyle yargılama yapılması gerekirken kayyım tayin edilmeden davaya devam olunması doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.”

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.