Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması Kapsamındaki Tedbirler

Kadın, Şiddet, Kadına karşı şiddet, Şiddetin önlenmesi, Kadın hakları, Aile, Ailenin korunması, Tedbir, 6284 sayılı kanun, mağdur, şiddet mağduru, Koruyucu tedbir, Önleyici tedbir, Tedbir kararı, Kadına şiddet

AILE HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

11/4/20236 min oku

love shouldn't hurt-printed on back of woman
love shouldn't hurt-printed on back of woman

Türk Hukuku'nda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu, şiddet mağdurları için önleme ve koruma tedbirlerini düzenlemektedir. Bu yasa, sadece fiziksel şiddeti değil, aynı zamanda psikolojik ve ekonomik şiddeti de içeren bir şekilde tanımladığı için oldukça kapsamlıdır. Ayrıca, kanunun "şiddet mağduru" kavramı da her bireyi içermekte ve koruma altına almaktadır.

Bu kanunun temel amacı, şiddete maruz kalan veya maruz kalma tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile üyeleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını korumak ve bu kişilere yönelik şiddeti önlemek için alınacak tedbirlerin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu çerçevede, şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesi olan herkes, durumu resmi makamlara veya mercilere ihbar edebilir. Kamu görevlileri, bu ihbarları derhal değerlendirmeli ve kanunun gerektirdiği tedbirleri almalıdır.

Tedbir kararları, kişinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Bu tedbir kararları, hızlı bir şekilde ilgili yargı mercilerinden veya kolluk birimlerinden talep edilebilir. İlk tedbir kararı, genellikle en fazla altı ay süreyle verilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceği durumlarda, resen veya korunan kişinin veya Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresi veya şekli değiştirilebilir, tedbirlerin kaldırılması veya devam etmesine karar verilebilir.

Koruyucu tedbir kararları verme yetkisi mülki amire aitken, hâkim hem koruyucu hem de önleyici tedbir kararlarını verebilme yetkisine sahiptir. Bu sayede, şiddet mağdurlarının etkili bir şekilde korunması ve şiddetin önlenmesi sağlanmaktadır.

Giriş

Mülki Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları Nedir?

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması.

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

Mülkî amir kanunda sayılan tedbirler yanında benzer nitelikteki koruyucu tedbirlere de karar verebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz.

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları Nedir?

a) İşyerinin değiştirilmesi.

b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Hakim, kanunda sayılan tedbirler yanında benzer nitelikteki koruyucu tedbirlere de karar verebilir.

Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları Nedir?

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Hakim, kanunda sayılan tedbirler yanında benzer nitelikteki önleyici tedbirlere de karar verebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.

Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Sık Sorulan Sorular

1) Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun nedir?

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 Sayılı Kanun), Türkiye'de aile içi şiddeti önlemeye ve kadına karşı şiddeti engellemeye yönelik olarak oluşturulmuş bir hukuki düzenlemeyi ifade eder.

2) 6284 Sayılı Kanun neleri kapsar?

6284 Sayılı Kanun, aile içi şiddetin önlenmesi için alınan tedbirleri, şiddet mağdurlarının korunmasını ve şiddet failine yönelik cezai yaptırımları içerir.

3) Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dan kimler yararlanabilir?

Kanun, kadına yönelik şiddet mağdurlarını, çocukları ve aile bireylerini koruma altına alır. Şiddet mağdurları ve aile üyeleri, bu kanun kapsamında koruma ve destek talebinde bulunabilirler.

4) Koruma kararları neleri içerebilir?

Koruma kararları, şiddet failinin mağdura yaklaşmasını yasaklayabilir, uzaklaştırma, iletişimi yasaklama, ve gerektiğinde koruma sığınaklarına yerleştirme gibi tedbirleri içerebilir.

5) Şiddet mağdurlarına hukuki yardım nasıl sağlanır?

Şiddet mağdurları, kanun kapsamında mahkemeye başvurarak hukuki yardım alabilirler. Aynı zamanda 6284 Sayılı Kanun, mağdurlara destek hizmetleri, koruma sığınakları ve danışma hattı gibi yardımlar sunar.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.