Israrlı Takip Suçu ve Cezası

Suç, Ceza, Hapis cezası, Israrlı takip, TCK, Türk ceza kanunu, Madde 123/A İnfaz, Tutukluluk, Adli sicil kaydı, Ceza avukatı, Avukat, Ankara avukat

CEZA HUKUKU

Bengi Nur Nişancı

5/25/20244 min oku

Ankara Ceza Avukatı
Ankara Ceza Avukatı

Günümüz toplumunda teknolojinin hızla gelişmesi ve dijital iletişim araçlarının yaygınlaşması, hayatımızı pek çok açıdan kolaylaştırsa da, maalesef bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getirmiştir. Bu olumsuz sonuçlardan biri de ısrarlı takip, diğer adıyla "stalking" suçudur. Israrlı takip suçu, bir kişinin, bir başkasını istemediği halde sürekli olarak izleyerek, rahatsız ederek veya taciz ederek huzurunu bozması anlamına gelir.

Söz konusu suç, mağdurun fiziksel ve psikolojik sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir ve hayatını büyük ölçüde olumsuz etkileyebilir. Blog yazımızda, ısrarlı takip suçunun tanımı, hukuki boyutları, mağdurlar üzerinde yarattığı etkiler ve bu suçla başa çıkma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler sunacağız. Israrlı takip suçunun ciddiyetini kavramak ve bu konuda bilinçlenmek, hem bireysel hem de toplumsal olarak daha güvenli bir ortam oluşturmak adına büyük önem taşımaktadır.

Giriş

Israrlı Takip Nedir?

Israrlı takip Türk Ceza Kanunu’nu madde 123/A’da düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre ısrarlı takip: kişinin ısrarlı bir şekilde; fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olma durumudur.

Israrlı takip suçu Türk Ceza Kanunu’na 27.05.2022 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanmasıyla girmiştir. İlgili suç, ‘Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma’ başlığı altında yeni bir suç tipi olarak yer almıştır.

Israrlı takip suçu aynı zamanda kasten işlenebilen bir suç tipidir. Kast, failin suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek işlemesidir.

Israrlı takip suçu aynı zamanda Türk Ceza Kanunu madde 43’te düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin de uygulanamadığı suç tiplerindendir. Suç tipinde zaten farklı zamanlarda birden fazla kere yapılan hareketler bir bütün olarak ısrarlı takip suçunun unsurunu oluşturmaktadır. Zincirleme suç, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumudur.

Israrlı Takip Suçunun Cezası Nedir?

Israrlı takip suçunu işleyen faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Suçun nitelikli hal olarak nitelendirilen haller şunlardır:

a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,

b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması,

c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi. Bu hallerde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Israrlı takip suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası belli koşullarda adli para cezasına çevrilebilir. Adli para cezası, işlenen suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına da uygulanabilen bir yaptırım türüdür. (TCK madde 52)

Israrlı takip suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür. Erteleme, mahkeme tarafından mahkûmiyet kararıyla belirlenen hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. (TCK madde 51)

Israrlı Takip Suçunun Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaştırma

Israrlı takip suçu şikâyete tabi bir suçtur. Israrlı takip suçu nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yapılması ısrarlı takip suçunun mağdurunun şikayetine bağlıdır. Şikayetçi, şikâyet hakkını failin eylemini öğrendikten itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır.

Suçun zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Kişi, faili sonradan öğrense bile en geç bu süre içerisinde şikâyet hakkını kullanmalıdır.

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 253/3’e göre soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda ve ısrarlı takip suçunda uzlaştırma yoluna gidilmez. İlgili kanun hükmü dikkate alındığında ısrarlı takip suç tipinde uzlaştırma yolu mümkün değildir.

Israrlı Takip Suçu Hangi Hareketlerle İşlenebilir?

Israrlı takip suçu, kanunda seçimlik hareketlerle işlenebilen bir suç tipi olarak yer almıştır. Kanunda iki tane seçimlik hareket vardır. Bunlar, fiziken takip etmek ve temas kurmaya çalışmaktır.

Fiziken takip etmek, failin ısrarlı bir şekilde kişiyi fiziken takip etmesidir. Failin, mağdurun yaşam alanının çevresinde bulunması, varlığını hissettirmesi de fiziki takip kapsamındadır.

Temas kurmaya çalışmak, failin fiziki takip dışında bir yöntemle kişi ile irtibat kurma çabasıdır. Temas kurmaya çalışmak kanunda üç şekilde düzenlenmiştir. Bunlar; haberleşme ve iletişim araçlarını kullanma, bilişim sistemlerini kullanma ve üçüncü kişileri kullanmadır.

Israrlı Takip Suçunda Yargılama Usulü, Görevli Mahkeme ve Mağdurun Avukat İsteme Hakkı

Israrlı takip suçunu işleyen faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası içermektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 251’e göre Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir. Bu nedenle ısrarlı takip suçu basit yargılama usulüne tabidir. Aynı zamanda ısrarlı takip suçunu yargılama görevi asliye ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 234’e göre vekili bulunmaması halinde mağdur ile şikayetçinin baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme hakkı vardır. Mağdur hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında kendisine ücretsiz bir avukat atanmasını talep edebilir. Mağdur, davaya katılması halinde kendisi de avukat isteyebilir.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.

Ankara avukat
Ankara avukat