6284 Sayılı Kanun Kapsamına Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

Kadın, Şiddet, Kadına karşı şiddet, Şiddetin önlenmesi, Kadın hakları, Aile, Ailenin korunması, Tedbir, 6284 sayılı kanun, mağdur, şiddet mağduru, Koruyucu tedbir, Önleyici tedbir, Tedbir kararı, Kadına şiddet

AILE HUKUKU

Bengi Nur Nişancı

5/19/20246 min oku

Ankara Avukat
Ankara Avukat

Tam adıyla Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Mart 2012’de kabul edilmiş ve 20 Mart 2012 tarihince T.C. Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Kanunun amacı, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Kanunun uygulanması sırasında temel insan haklarına dayalı, eşitliğe duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir. Aynı zamanda alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır şekilde yerine getirilir. Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz. Kanun fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik, psikolojik gibi farklı şiddet türlerini de kapsar.

Koruyucu ve Önleyici Tedbirler:

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Tedbir Kararı; şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk görevlileri ve mülki amirler tarafından, istem üzerine veya resen verilecek tedbir kararlarını ifade etmektedir. Kanun kapsamında iki çeşit koruma tedbiri vardır. Bunlar koruyucu tedbir ve önleyici tedbirdir. Hakimler tedbir kararlarının tamamını verebilirken Mülki amirler ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk amirleri ise bazı tedbir kararlarını verebilir.

1) Koruyucu Tedbir

Kanun kapsamında belirtilen merciler tarafından korunan kişi hakkında olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek tedbirlere ilişkin karar olarak tanımlanmıştır. Koruyucu Tedbir Kararları, Mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları ve Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları olmak üzere ikiye ayrılır.

A) Mülki Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıda sayılan tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülki amir tarafından karar verilebilir.

a) Barınma Yeri: Kanun kapsamında kişinin kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanmasına mülki amir tarafından karar verilebilir.

b) Geçici Maddi Yardım: Kanun kapsamında, kişiye diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılmasına mülki amir tarafından karar verilebilir.

c) Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti: Kanun kapsamında kişiye psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesine mülki amir tarafından karar verilebilir.

ç) Geçici Koruma Altına Alınma: Kanun kapsamında kişinin hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınmasına mülki amir tarafından karar verilebilir.

d) Kreş İmkânı: Kanun kapsamında gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanmasına mülki amir tarafından karar verilebilir.

B) Hâkim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıda sayılan tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir.

a) İşyerinin Değiştirilmesi: Kanun kapsamında kişinin işyerinin değiştirilmesine hâkim tarafından karar verilebilir.

b) Müşterek Yerleşim Yerinin Ayrılması: Kanun kapsamında kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesine hâkim tarafından karar verilebilir.

c) Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Konulması: Kanun kapsamında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına hâkim tarafından karar verilebilir.

ç) Kimlik ve İlgili Diğer Bilgi ve Belgelerin Değiştirilmesi: Kanun kapsamında Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine hâkim tarafından karar verilebilir.

2) Önleyici Tedbir

Kanunda belirtilen merciler tarafından şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişi hakkında, olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek tedbirlere ilişkin karar olarak tanımlanmıştır.

A) Hâkim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları

Kanun kapsamında şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıda sayılan önleyici tedbir kararlarından birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir. Hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir. Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

a) Kanun kapsamında hâkim, şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verebilir.

b) Kanun kapsamında hâkim, müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesine karar verebilir.

c) Kanun kapsamında hâkim, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına karar verebilir.

ç) Kanun kapsamında hâkim, çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılmasına karar verebilir.

d) Kanun kapsamında hâkim, gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına karar verebilir.

e) Kanun kapsamında hâkim, korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine karar verebilir.

f) Kanun kapsamında hâkim, korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine karar verebilir.

g) Kanun kapsamında hâkim, bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine karar verebilir.

ğ) Kanun kapsamında hâkim, silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesine karar verebilir.

h) Kanun kapsamında hâkim, korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanmasına karar verebilir.

B) Kolluk Amiri Tarafından Verilebilecek Önleyici Tedbir Kararları

Kanun kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hallerde aşağıda sayılan tedbirler kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde hâkimin olayına sunar. Hâkim tarafında yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden ortadan kalkar.

a. Kanun kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kolluk amiri, şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verebilir.

b. Kanun kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kolluk amiri, müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesine karar verebilir.

c. Kanun kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kolluk amiri, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına karar verebilir.

d. Kanun kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kolluk amiri, gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına karar verebilir.

Giriş

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.